75° compleanno papà Turi

11 agosto 2004


SETTANTACINQUE

L’età ricanusciùta
r’amici e rê parienti
è settanta
a cciù bbella ri la vita
e l’âtri cincu su’ ri scupa
ca u cientu râ partita
è cciù bbicinu ri ravanti
e s’allonca
pigghiànnila rrarrièri

Tri quarti ri sèculu
quasi quattro vintini
comu ricìa a nanna Vincenza
bbonàrma
ri misi 900
ri jòrna 27000
i sacùnni 2.332.800.000
Ca se fùssuru liri
a cuntalli , se unu cci penza
a r’una a r’una
cci vulissi n’autra vita
e macari n’atra menza
Ma menu mali ca c’è ll’euru
ca n’accurza i cunti
e cciù lègghia ni fa la vita

Ma ppi mmia tantu m’abbasta
ogghi, aieri e ddhumani
e quannu è l’ùra
o patri Ranni ddha supra
tri viti cci cuntu ra campata
Era massaru, appuòi prufissuri
e ora pueta.
e putissi ricuminzari r’accapu
facissi a stissa strata.

Furtunatu ppi ddhaveru
jàiu i figghi e gghiàiu a nora
e aspittannu ca cùnciunu i ficu
rispittannu la dièta
n’addhubbàmu ri nzalàta
cipudha e ppumarora
picca uògghiu nnenti sali
ca ê viecci ni fa mmali

E tu, cumpagna Manuela
rammi i manu
chidha ritta pianu pianu
ppi ssu’ cazzu ri ferita
nun po’ stènniri i so ita
ma u stissu sì na spata
na virrina turciniàta
Rammi a manca ch’è rô cori
e ni ni jemu suli suli
rittu rittu nta stu cianu
e se sì stanca
supr’â spadha iu ti puortu
a-ll’ùmmira ‘i na maccia
senza scantu ri malizia
e n’arricriàmu
E ccu ll’amici, ccu la gghiènti, Manuela
runi abbocca a ‘n tribunali
tantu vali ca stai muta
nca fai ddannu
nun c’è aiutu
nun c’è negghia nte to uocci
nenti muschi sutt’o nasu
u pani ppi ttia è ppani,
u vino è ssulu vinu
e quannu trasu quannu nièsciu
m’arrizziètti la cammisa
e quannu mànciu
attentu ca ti nzivi
ca ti ùnci
e râ to vuci
misu ‘n cruci
marescialla signor sì.

Ma stasira facièmu festa
cchê figghi e cchê parienti
e ppi quantu a mmia m’arresta
ri sta vita, ri stu juòrnu
stamu tutti cciù ccuntienti
ni virièmu ppê cent’anni
cu è ddhe vivi
cchê figghi e rratafigghi
cca saluti… se vo’ Ddhiu….

 

Salvatore Vicari