SETTANTA

Sèmpri tanta è a ddiffirenza
cincu passi ti ni stai
cciù nnarrièri tu ri mia
e se ora settanta tu ni cunti
re to anni cu cci ci criri?
mancu iu
ca ti canùsciu vavusèdha
ca ti ciamàunu ancora Nedha
e tti viru vagghirdhùsa
e se sì sèmpri lamintùsa
ri ssa manu jài rragghiùni
ma u stissu runi abbùcca
a mmia e to figghi
e nnenti lassi rô cchi-ffari
tuttu pigghi tuttu sprùgghi
nta tila arraccami senza ùgghia
e nto jàrdhinu cchê ita sî n’aratu
e i sciùri su’cciù virdhi su’ cciù allecri
e se mmanca don Pippìnu
bbonàrma –tu cci pinzi e iu macàri
“ Siggnùra, cca ma ffari ?”
“ Cca ma ffari ? a ma zzappari
a ma pputari a ma scupari e abbiviràri…”
“ E mu rassi nu bbicchièri
ca mu vivu piànu piànu....”-
« Don Pippinu , cchi bbi rissi lu ddhutturi,
ca u vinu bbi fa mmali… “
“ Ma iu ni vuògghiu picca…
ca a vucca jàiu sicca…ma unn’è u prufissùri
ca idhu mi capisci…unn’è ca nu ll’u viru “
- Sta sturiànnu….sempri ddhà ccu ssu compiùter…


Ora è mmutu ssu jàrdinu
e se nun ciòvi
a-bbiviràllu tu t’addhanni
l’acqua scurri lenta …pianu pianu
Ma se-ttanta è a to paciènzia
e settanta l’anni tuòi
iu t’aiùtu ca talìu
ssi manùzzi bbinirìtti
comu fuòrbici e tinagghi
e tti ricu : “sulu vintitrì nn’hai ri l’anni
comu quannu ni spusammu
e iu vint’uòttu
e ancora rura sempr’aternu comu tannu
e se u jàrdhinu u bbiviràmu
anzièmi crisciùnu i lumièi
l’arànci, i ficu e i cripòpa
e m-puòcu r’acqua ri supièrciu
se cci metti nta li rosi
ri sciàuru incièmu la casa .


E cchi na-mmanca ?
e se sì stanca
circàmu n’atru jiardinièri
macàri rui tri… cchi ti ni mporta
cchi na-ffari re rinari?
ca a-ccuntàlli si na banca
Rici :n’avìssimu a-ffari na crocièra
ma ppi r’òra n’abbàsta u cruciverba
n-crùci e nnuci li paroli
appuòi si viri

Ma stasìra facièmu festa
fuòrsi nun cc’è tantu risìu
nca truòppu sunu l’anni
ma è l’ùnica scasciùni
r’ancuntràrini cchê pariènti
picca i mièi ra vicaria
e re tuoi quasi nenti

E ddhumàni è n’àutru juòrnu
ni susièmu pristulìdhu
e mmèntri ca u suli è bbasciu
e ll’ària è ffrisca
a-ccaminata iu ti puòrtu ciusi ciùsi
ppi tutta la jurnàta
E quannu u suli pèrcia la murùdha
e ll’aria abbrùscia
all’ùmm’ra ri na màccia n’assittàmu
e all’ùra ra marènna
stiràmu a tavulidha
e ppi mmia m’abbasta na cipudha
e a ttia ti ruggnu m-pumaròru
e tu cianci mentri iu mànciu
e ar’ogni mmuòrsu
u rrussu ra vucca a ttia ti cuògghiu
e nni vasàmu
Vieni, rammi u cori
ca nto pièttu parpitia
rammi u suonnu
e u suonnu miu a ttia ti rugnu
e cca rurmièmu
ccu sta luna ca talia
cummaredha malizziusa
E lassa, rumani quannu agghiòrna
ca l’ùmm’ra to cca mia si cunnuci
ccâ manuzza
e sti criàturi
turnànnu a casa
nnuccintùli
si ni stanno ‘n compagnia
sutt’ô suli
suli suli aruci aruci…

Salvatore Vicari

70° Compleanno di mamma Manuela

...e tutti erano commossi!